Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

43,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: GeForce RTX 2070 8GB
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

35,050,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M5000 8GB
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

33,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 64GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4200
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

27,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

26,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 256GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

25,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

24,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

24,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

24,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

24,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

23,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

23,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

23,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

23,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

22,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

22,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD240GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

22,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

22,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2673 V3
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

21,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

21,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

20,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

20,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M4000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

19,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

19,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

19,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

19,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

19,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD120GB +HDD1TB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

19,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

18,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

18,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

18,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

18,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

17,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

17,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2609 V4
 • RAM: DDR4 32GB ECC Reg
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

17,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2689
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

17,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2680 V4
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

17,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T7810

Máy trạm Dell Precision T7810

16,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

16,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650L
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy Trạm HP Workstation Z640

Máy Trạm HP Workstation Z640

16,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD NVMe 512Gb + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

16,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

16,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

16,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 32GB
 • HDD: SSD240GB +HDD 1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T7910

Máy trạm Dell Precision T7910

16,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

16,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro M4000
Máy Trạm HP Workstation Z840

Máy Trạm HP Workstation Z840

15,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB ECC Reg
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

15,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

14,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2696 V2
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T7600

Máy trạm Dell Precision T7600

14,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

14,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z820 WorkStation

Máy trạm HP Z820 WorkStation

14,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T7610

Máy trạm Dell Precision T7610

14,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

14,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

14,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD240GB + HDD1TB
 • VGA: Quadro M2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

14,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

14,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

14,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD500Gb
 • VGA: Quadro K4200
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

13,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

13,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 1 TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

13,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

12,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm Dell Precision T5610

Máy trạm Dell Precision T5610

12,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

12,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2678 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

12,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

12,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 1TB
 • VGA: Quadro K4200
Máy trạm Dell Precision T5600

Máy trạm Dell Precision T5600

12,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

12,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

12,100,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

11,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

11,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

11,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: GeForce GTX 1650
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

11,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T5810

Máy trạm Dell Precision T5810

11,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V3
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB +HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

11,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620 V2
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z440 Workstation

Máy trạm HP Z440 Workstation

11,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2620 V3
 • RAM: DDR4 16GB
 • HDD: SSD 240Gb + HDD 1Tb
 • VGA: Quadro k600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,750,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

10,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5670
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K5000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

10,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650
 • RAM: 32GB
 • HDD: SSD 240GB + HDD 1TB
 • VGA: Quadro K2200
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

9,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2690
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

9,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2650
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 240 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

9,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5650
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

9,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240 + HDD 1TB
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

9,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-6700
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240 + HDD 1TB
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

9,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

8,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon X5550
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

8,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

8,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 24GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z620 Workstation

Máy trạm HP Z620 Workstation

8,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: CPU Xeon E5-2620
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

8,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3610

Máy trạm Dell Precision T3610

8,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

8,250,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

8,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

8,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

7,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

7,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5620
 • RAM: 12 GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

7,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T3600

Máy trạm Dell Precision T3600

7,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120 + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

7,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1246v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB+ HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

7,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-1620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

7,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon X5650
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

7,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD 500GB
 • VGA: Quadro K2000
Máy trạm HP Z420 Workstation

Máy trạm HP Z420 Workstation

7,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5-2650L
 • RAM: 16GB
 • HDD: SSD 120GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

7,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i7-4770
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500 GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

7,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

7,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z600 Workstation

Máy trạm HP Z600 Workstation

7,550,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: 2 CPU Xeon E5520
 • RAM: 12 GB
 • HDD: SSD 120 GB + 500GB
 • VGA: quadro k600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

7,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1231v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD120GB +HDD500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

6,700,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E5620
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

6,650,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

6,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

6,300,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-6500T
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

6,200,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-6500T
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 240
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

5,900,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro 600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

5,850,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon E3-1220v3
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K600
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

5,800,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3550
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 + HDD 500GB
 • VGA: Quadro K620
Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z240 MT

5,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-6100
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 120
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z240 SFF

5,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-6100
 • RAM: 8Gb
 • HDD: SSD 120
 • VGA: Intel HD Graphics 530
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

4,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

4,400,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

4,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

4,150,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i5-4460
 • RAM: 8GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm HP Z400 Workstation

Máy trạm HP Z400 Workstation

3,950,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Xeon W3520
 • RAM: 8GB
 • HDD: 500GB
 • VGA: Quadro k600
Máy trạm Dell Precision T1700 MT

Máy trạm Dell Precision T1700 MT

3,600,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

Máy trạm Dell Precision T1700 SFF

3,500,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

Máy Trạm Hp Workstation Z230 MT

3,450,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

Máy Trạm Hp Workstation Z230 SFF

3,350,000 ₫
Xem báo giá
 • CPU: Core i3-4130
 • RAM: 4GB
 • HDD: SSD 120 GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600

Bấm vào link sau để tìm đọc bài viết:

Đôi nét về máy trạm

Cùng với tốc độ phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ hiện nay, người dùng máy tính luôn cần đến một chiếc máy tính có cấu hình mạnh, xử lý dữ liệu nhanh hơn không chỉ để dùng cho các ứng dụng kỹ thuật chuyên biệt, mà còn dùng cho các hoạt động tìm kiếm thông tin hàng ngày.

Đó chính là lý do vì sao những chiếc máy trạm workstation ngày càng được người tiêu dùng, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp hay kỹ thuật viên ưa chuộng và sử dụng.

Máy tính trạm là gì?

Máy trạm (hay còn gọi là máy tính trạm, máy tính workstation, PC workstation) là một Microcomputer thường có hiệu năng cao, ổn định hơn các máy tính bộ thông thường và có thể kết nối với nhau qua mạng máy tính cục bộ (LAN), phục vụ đồng thời nhiều User cùng lúc.

Những chiếc máy workstation cũ ngày nay được thiết kế để dành chạy các ứng dụng khoa học kỹ thuật, người sử dụng có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp.

máy trạm workstation cũ

Các doanh nghiệp hiện nay thường lựa chọn các máy trạm workstation cũ

Do thiết kế đặc biệt hơn về CPU, đồ họa, bộ nhớ và khả năng xử lý đa nhiệm, máy tính trạm workstation có thể xử lý các dữ liệu phức tạp, khó nhằn một cách nhanh chóng, dễ dàng thực hiện các bản vẽ 3D, thiết kế hình ảnh đồ họa, đồ thị toán học, phát triển phần mềm, nhập dữ liệu đơn giản mà không cần đến đơn vị xử lý trung tâm độc lập như CPU.

Những chiếc máy tính workstation đầy đủ sẽ bao gồm: bàn phím, màn hình, con chuột và CPU (một số máy sẽ không cần CPU).

Tuy nhiên, với cấu hình mạnh mẽ, những chiếc máy trạm cũ thường có giá thành đắt hơn khoảng 1,5 – 2 lần những chiếc máy tính cá nhân thông thường.

máy trạm workstation

Mẫu máy trạm workstation với thiết kế hiện đại, cấu hình mạnh mẽ

Ưu điểm của máy tính workstation

Thị trường máy tính trạm hiện nay vô cùng đa dạng với nhiều dòng máy đến từ nhiều hãng khác nhau, bao gồm cả pc workstation laptop máy trạm

Nhìn chung, tất cả các dòng máy workstation đều có chung các ưu điểm:

Hoạt động ổn định, ít hư hỏng

Các loại máy trạm nguyên bộ chính hãng được nhà sản xuất thiết kế và lắp ráp với các linh kiện điện tử chất lượng nên khả năng hoạt động lẫn độ bền của máy được đảm bảo.

Những dòng máy trạm workstation như Dell, HP đều hoạt động tốt hơn gấp 2 lần so với các dòng máy tính thông thường, cũng rất hiếm khi bị hư hỏng hay lỗi phần mềm, phần cứng.

Những ưu điểm trên của dòng máy tính workstation đều nhờ vào 2 tính năng chính sau:

 • ECC RAM: Sửa lỗi bộ nhớ mã code

Chiếc máy workstation sẽ sửa lỗi bộ nhớ trước khi chúng ảnh hưởng đến hệ thống và làm chậm tốc độ vận hành của máy.

Một máy tính càng có nhiều nhân, thì khả năng xử lý của nó cũng hoạt động mạnh mẽ hơn, đảm nhận được nhiều công việc hơn.

Giảm thiểu tối đa lỗi hệ thống

Trước khi được tung ra thị trường, những chiếc máy tính trạm luôn được kiểm tra nhiều lần vô cùng kĩ càng bởi các kĩ sư và chính những cửa hàng bán lẻ.

Máy workstation

Các dòng máy workstation đều được tối ưu về hệ thống

Bên cạnh đó, với thiết kế đồng bộ phần cứng với phần mềm, tạo nên sự ăn khớp tối ưu trong hoạt động nên những chiếc máy tính đã giảm thiểu tối đa khả năng lỗi hệ thống, cũng không xảy ra những sự cố crash như các dòng máy tính để bàn hay laptop thông thường.

Thích hợp với các kỹ thuật viên

Như đã nói ở phần đầu, chiếc máy trạm giá rẻ với cấu hình được tạo nên để phục vụ cho việc xử lý CAD, hoạt hình, phân tích dữ liệu khổng lồ, tạo ra và thiết kế những video, chỉnh sửa âm thanh.

Máy trạm Workstation

Máy trạm Workstation có khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ

Sở dĩ có được điều này chính là nhờ tất cả các bộ phận (bo mạch chủ, CPU, RAM, ổ cứng bên trong, card màn hình, …) đều được thiết kế chuyên biệt để sử dụng riêng cho mục đích đẩy nhanh tốc độ hoạt động trong một thời gian dài.

Tại các doanh nghiệp, hầu hết các máy tính trạm workstation vẫn có thể hoạt động liên tục để phân tích và trích xuất dữ liệu ngay cả khi mọi người đã tan ca.

Kinh nghiệm chọn mua máy trạm workstation 

Để lựa chọn được một chiếc pc workstation ưng ý với độ tin cậy cao và hiệu năng tốt, khi đầu tư, cá nhân cũng như doanh nghiệp cần chú trọng đến chức năng của máy.

Nhu cầu khi mua máy trạm workstation của bạn là gì? Bạn cần dùng để thiết kế sản phẩm, đồ họa hình ảnh, lập trình hay phân tích dữ liệu?

máy pc workstation

Cần xác định rõ nhu cầu mua máy pc workstation​

Bạn cần phải xác định rõ điều này. Bởi vì với mỗi loại máy phù hợp sẽ giúp đáp ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

Ngày nay, các nhà sản xuất đã rất linh hoạt trong từng thiết kế, theo đó người dùng có thể thoải mái lựa chọn các thành phần bên trong máy trạm để đáp ứng yêu cầu công việc hoàn thiện.

UnixWindows NT là hai hệ điều hành phổ biến được sử dụng cho máy workstation. Hiện tại trên thị trường Việt Nam, workstation là một trong những thiết bị công nghệ điện tử rất được người tiêu dùng quan tâm do nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cao, những hãng nổi tiếng được người tiêu dùng đánh giá cao và lựa chọn nhiều như Dell , HP, IBM - Lenovo, Sun Microsystems…

Hi vọng với những thông tin trên từ Kim Long đã giúp bạn có những góc nhìn rõ ràng hơn về máy trạm và dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc máy phù hợp.

.